Vyberte si z velké nabídky užitkových i osobních vozů

608 302 239

Všeobecné obchodní podmínky

nájem vozidel společnosti UH CAR, s.r.o.

1. Uzavření smlouvy o nájmu se službami

Níže uvedené VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami, a to společností UH CAR, s.r.o. IČ: 25512021 /dále jen pronajímatel/ a fyzickou nebo právnickou osobou /dále jen nájemce/, při poskytování služby nájmu se službami za úhradu specifikovanou ve Smlouvě o pronájmu vozu /dále jen NS/.

Smlouva je uzavřená podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a stává se účinnou převzetím vozidla. Takto podepsaná NS, jejíž součástí je i specifikace pronajímaného vozu dále jen PN/ slouží jako závazná objednávka k dodání PN.

PN je po celou dobu ve vlastnictví pronajímatele. Tyto VOP jsou nedílnou součástí příslušné smlouvy o pronájmu. NS se uzavírá na dobu určitou a nabývá platnosti okamžikem podpisu obou stran a zaplacením první splátky a poplatku sjednané v NS.

Společnost pronajímatele si vyhrazuje právo pronájem neposkytnout, a to i bez udání důvodu. Taktéž si vyhrazuje právo od NS před její účinností odstoupit, pokud se majetkové poměry nájemce výrazně zhorší, eventuálně pokud vyjdou najevo takové skutečnosti týkající se nájemce, za kterých by pronajímatel smlouvu neuzavřel.

 

2. Předání a převzetí vozidla

Nájemce je povinen převzít PN do 5 pracovních dnů od termínu, kdy jej pronajímatel k převzetí vyzval. Pokud nebude dohodnuto jinak, místem předání je objekt pronajímatele PN.

Pronajímatel se při předání věci nájemci ujistí, že PN je v dobrém stavu, nafotí se, prohlédne a zjistí se plná funkčnost vozu. Nájemce při předání a převzetí podepisuje předávací protokol /dále jen Protokol/. Nájemce tímto podpisem potvrzuje, že je seznámen s PN, jeho součástmi, příslušenstvím a technickými parametry, jakož i se záručními, provozními a servisními podmínkami pronajímatele PN.

 

3. Pronajaté vozidlo – PN

PN je ve výlučném vlastnictví pronajímatele. Nájemce nesmí PN prodat, zastavit nebo jakkoliv zatížit ve prospěch třetí osoby, darovat, zapůjčit ani pronajmout či pronajmout dále bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, předat k užívání třetí osobě, a to ani krátkodobě.

Pronajímatel neodpovídá žádným způsobem za jakékoliv škody vzniklé provozem a fungováním PN nebo z důvodů vad.

V případě vzniku škody třetí osobě v souvislosti s provozem PN pronajímatel za tyto škody neodpovídá. Nájemce neprodleně informuje pronajímatele o této události.

Nájemce udržuje PN v technicky bezvadném stavu a pečuje o něj tak, aby na něm nevznikla škoda a je povinen PN užívat pouze na schválených pozemních komunikacích a v souladu s příslušnými předpisy a doporučeními výrobce. Jedná se zejména o dodržování technických a servisních podmínek, příslušných norem obecně závazných právních předpisů platných pro provoz PN.

Všechny prohlídky a opravy PN včetně pneuservisu je nájemce povinen provádět u pronajímatele, kde budou hrazeny pronajímatelem. Pokud bude nájemce využívat služeb jiných značkových partnerů včetně pneuservisu, nebude mu služba proplacena a veškeré náklady si hradí nájemce sám.

Jakékoliv úpravy a změny PN včetně umístění odstranitelných nápisů a reklam je možné provést pouze na základě schválení pronajímatelem. V případě porušení povinností nájemce v tomto bodě je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci náhradu případné škody.

V případě ukončení NS je pronajímatel oprávněn požadovat uvedení PN do původního stavu na vlastní náklady nájemce, který ve stanovené lhůtě odstraní nepovolené úpravy.

Pronajímatel má právo kdykoliv zkontrolovat stav a užívání PN.
Dokumentace k PN, zejména VTP je uložen u pronajímatele. Jako doklad k využívání vozidla slouží malý technický průkaz, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla /dále jen zelená karta/ a Smlouva o nájmu se společností pronajímatele.

V případě poruchy tachometru je nájemce povinen okamžitě informovat pronajímatele a řídit se jeho pokyny. Při neohlášení této poruchy, bude nájemci účtována smluvní pokuta 10.000,-Kč. Nájemce bere tuto skutečnost na vědomí a tuto pokutu se zavazuje zaplatit.

Vozidlo nesmí být bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provozováno na území následujících států: Turecko, Moldavsko, Bělorusko, Ukrajina a Rusko.

Dohodou smluvních stran se vylučuje ustanovení § 2212 odst. 3) a 2) NOZ.

 

4. Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje dodržovat povinnosti stanovené ve Smlouvě o nájmu.

Neprodleně oznámit pronajímateli veškeré změny týkající se uzavřené NS, informovat o všech významných změnách, které mohou mít vliv na jeho schopnost dostát svých závazků.

Nájemce se musí zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke vzniku práv, či nároků třetích osob na PN. Nájemce je povinen pronajímateli okamžitě nahlásit uplatnění nároků třetích osob na vozidlo, odcizení, poškození nebo ztrátu. Nájemce nese náklady na obranu proti prosazování nároků třetích osob.

Nájemce nese veškeré náklady spojené s provozem vozidla /PHM, provozní náplně, péče o vozidlo, parkování poplatky za užívání silnic apod./ rovněž tak udělené pokuty za spáchání dopravního přestupku, ztráta dokladů, klíčů od vozidla, nářadí a dalších doplňků.

Nájemce je povinen na výzvu pronajímatele sdělit osobu řidiče, která vozidlo řídila v okamžiku spáchání přestupku.

Povinností nájemce je vždy po zaparkování vozidlo uzamknout a klíče s dokumenty vzít s sebou.

Zaplatit smluvní pokutu 5000,- Kč za každou nesplněnou povinnost podle NS či VOP.

Nájemce je povinen zaplatit upravenou výši splátky nájemného, dojde-li k rozdílu mezi předpokládaným a skutečným počtem najetých kilometrů, který přesáhne hodnotu tolerance uvedenou v NS.

 

5. Doba trvání smluvního vztahu

Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou sjednanou smluvními stranami. I po ukončení smlouvy uplynutím sjednané doby trvání jsou strany povinny vypořádat veškerá práva a nároky, které ze smlouvy povstaly.

 

6. Platba a prodlení s platbou

Výše řádných plateb nájemného, použitá měna a další platební podmínky jsou dohodnuty oběma stranami v NS.

Nájemce je povinen platit všechny měsíční splátky včas a v dohodnuté výši.

První splátku hradí nájemce před účinností smlouvy, při podpisu NS. Další splátky hradí nájemce na základě vystavené a doručené faktury, vždy první den v měsíci.

Veškeré platby budou hrazeny bankovním převodem, na účet pronajímatele, uvedením variabilního symbolu /číslo NS/ nebo na pokladně pronajímatele.

Doba nájmu začíná dnem účinnosti NS, a to předáním a převzetím PN.
Nájemce je povinen platit sjednané měsíční splátky i v době, kdy je vozidlo z jakýchkoliv důvodů neschopné provozu, nebo pokud došlo k jeho odcizení a policie doposud neukončila pátrání. Pokud některý z těchto případů nastane, má nájemce nárok na bezplatné poskytnutí náhradního vozidla totožné nebo nižší kategorie, a to na dobu do ukončení šetření Policie ČR nebo pojišťovny.

Pokud si nájemce nepřevezme do pěti pracovních dnů PN, pronajímatel má právo do NS odstoupit a vyžadovat smluvní pokutu.

Za každý den prodlení navíc 5% z nájmu za měsíc

Polovina z posledního nájmu bude odpuštěna při platbách bez prodlení

Při dvou nezaplacených splátkách je vůz odebrán a účtován poplatek z prodlení splátky a odtah vozidla stržen z kauce

Vůz je označen viditelnými i neviditelnýma značkami a prostředky – nesmí měnit díly

Vozidlo je vybaveno sledovacím zařízením

7. Vyúčtování nájezdného

Vyúčtování přečerpaných nebo nedočerpaných kilometrů bude provedeno na základě porovnání skutečně ujetých kilometrů, zjištěných při vrácení PN se smluvně dojednaným počtem kilometrů. Pokud skutečně ujeté kilometry překročí toleranci sjednanou v NS, zjištěný rozdíl se vynásobí příslušnou sazbou za jeden kilometr uvedenou v NS.

Podmínky pronájmu: 

Přechodný či trvalý pobyt v ČR

 

8. Služby a plný servis

Údržba a servisní náklady budou prováděny u pronajímatele, jak je popsáno v bodě 3.

V případě, že PN nemůže být nájemcem užíván v důsledku servisní prohlídky nebo opravy, je nájemce oprávněn požadovat náhradní vozidlo.

Nájemce nese riziko škod, vzniklých v souvislosti s užíváním náhradního vozidla bez ohledu na jejich zavinění.

Plný servis zahrnuje garanční a běžný servis včetně pravidelných prohlídek dle servisního plánu, jakož i opravy nutné pro řádný provoz PN. Náklady na opravu a údržbu nese pronajímatel.

Za plný servis se nepovažují opravy škod způsobených nájemcem a případné nároky třetích osob vyvolané jednáním nájemcovým.

Je-li po dobu opravy zapůjčeno náhradní vozidlo, je nájemce povinen vrátit náhradní vozidlo do 48 hodin po oznámení ukončení opravy PN. V případě nevrácení v tomto termínu, bude účtováno nájemné za každý započatý den dle platného ceníku.

 

9. Pojištění

Havarijní a zákonné pojištění odpovědnosti provozu motorového vozidla na pozemních komunikacích, včetně pojištění čelního skla, je součástí měsíční splátky a hradí je pronajímatel.

Rozsah pojištění, pojistitel a podmínky pojištění budou uvedeny v příslušné pojistné smlouvě.

Nájemce se zavazuje uvedenými materiály řídit a jejich podmínky dodržovat. V případě zániku pojistné smlouvy je nájemce povinen respektovat podmínky jiné pojistné smlouvy, kterou pronajímatel uzavře.

Pojištění PN je sjednáno v NS a řešení pojistné události je v kompetenci pronajímatele. Nájemce je povinen poskytnout součinnost a dodat příslušnou dokumentaci k úspěšné likvidaci škody.
Nájemce je povinen při nehodě vždy přivolat Policii ČR, aby událost vyšetřila a poskytla nájemci potvrzení o šetření, případně předběžnou zprávu o předmětné události. Vypsat formuláře „Hlášení o nehodě“(je součástí palubní literatury), a nejpozději do 24 hodin oznámit nehodu a rozsah škody pronajímateli PN.

Pojistné plnění náleží v plném rozsahu pronajímateli.

Případný rozdíl mezi obdrženým pojistným plněním (poníženým o spoluúčast, náklady na náhradní vozidlo, amortizaci apod.) a skutečnou výší škody je nájemce povinen pronajímateli uhradit.

Pokud je vozidlo provozováno na území, kde není platná zelená karta a dojde k pojistné události, veškeré vzniklé náklady na opravu PN nebo jiných poškozených vozidel, majetku či osob, budou účtovány nájemci.

Škodní řízení s pojišťovnou a protistranou při nehodě zajišťuje pronajímatel v součinnosti s nájemcem.

 

10. Zánik nebo ukončení nájemní smlouvy

Řádné ukončení NS uplynutím doby nájmu.

Nájemce má kdykoli, po uplynutí šesti měsíců od převzetí PN, možnost požádat pronajímatele o výměnu PN. V případě takové výměny se nájemce zavazuje zaplatit smluvní poplatek ve výši jedné měsíční splátky uvedené v NS.

– Odcizení nebo totální škoda PN.

– Nájemce je v prodlení se zaplacením splátek nebo smluvní pokuty.

– Nájemce je v prodlení se zasláním dokumentů uvedených v těchto VOP déle než měsíc.

– Nájemce přemístil sídlo nebo trvalý pobyt mimo území ČR.

– Došlo k úmrtí nájemce a nejpozději do 1 měsíce nebude znám jeho právní zástupce.

Pokud má nájemce zájem o předčasné ukončení NS dohodou je povinen zaslat pronajímateli písemnou žádost minimálně 30 dnů před požadovaným datem ukončení.

V případě předčasného ukončení NS z důvodů nesplněných podmínek nájemce, je tento povinen zaplatit pronajímateli veškeré výdaje a škody spojené s odstoupením od NS.

Platnost NS končí dnem doručení písemného sdělení o odstoupení pronajímateli.

V případě předčasného ukončení NS je nájemce povinen uhradit smluvní poplatek ve výši jedné měsíční splátky uvedené v NS.

 

11. Vrácení předmětu nájmu

Nájemce vrátí pronajímateli PN na vlastní náklady, včetně kompletního příslušenství /dokladů, klíčů, servisní knížky a ostatních dokumentů vztahujících se k PN, a to do sídla pronajímatele.

Při vrácení PN zaznamená nájemce a osoba pověřená pronajímatelem do Protokolu o zpětném převzetí PN zjištěné vady a zjištěné škody z nehod. Protokol o zpětném převzetí PN musí být podepsán nájemcem a oprávněnou osobou pronajímatele. Na základě údajů v protokolu o navrácení PN pronajímatel vyčíslí a vyfakturuje náklady k odstranění zjištěných škod.

V případě opožděného vrácení PN do místa určení pronajímatelem, budou dále účtovány měsíční splátky dle NS, a to v plné výši za každý započatý měsíc.

 

12. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tyto VOP jsou v souladu s § 1751 Občanského zákoníku závazné pro úpravu vzájemných vztahů podle uzavřené NS, pokud tato NS nestanoví jinak.

Nájemce je srozuměn s tím, že pronajímatel přešetří jeho hospodářské poměry. Za tímto účelem se nájemce zavazuje předložit požadované podklady prokazující platební schopnost.

Veškeré změny NS včetně VOP musí mít písemnou formu a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

Pronajímatel je oprávněn kdykoliv se u nájemce přesvědčit o řádném technickém stavu PN a nájemce se zavazuje mu to umožnit.

V případě problémového průběhu nájmu, opakované pojistné události nebo jakýchkoliv závažných porušení povinností plynoucích z NS je pronajímatel oprávněn NS vypovědět a při uzavírání nové NS adekvátně upravit výši nájemného. O tomto kroku bude nájemce vždy písemně informován.

Písemnosti budou doručeny třetím kalendářním dnem na poslední známou adresu nebo na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku osob.
Nájemce výslovně prohlašuje a podpisem NS a těchto VOP, které jsou nedílnou součástí NS, potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito VOP a s jejich obsahem souhlasí.